TANÍTÁS,TANULÁS - MI A HASZNA? - LLL Könyvtári szolgáltatások eredményessége, hatásvizsgálati módszerek - (Képgaléria)

A Publika Magyar Könyvtári Kör, a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár és az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára az Életen át Tartó Tanulás (LLL) támogatását szolgáló tevékenységek eredményességét növelhető módszerekről rendezett konferenciát 2011. június 24-25-én Komáromban. Megéri százmilliókat költeni a könyvtárakban tanfolyamokra, tréningekre? Régimódi, vagy modern a könyvtárkép, amit a könyvtárak saját magukról a környezetükben tudatosítanak? Használják-e és vajon megfelelően az új kommunikációs eszközöket? Ilyen és hasonló kérdésekre keresték a választ azok a szakemberek, akik elsősorban azért gyűltek össze ez alkalommal, hogy együtt gondolkodjanak, tapasztalatokat cseréljenek, új megvalósítási módszereket tárjanak fel a könyvtárak életen át tartó tanulásban felvállalt lehetőségeiről, és megvitassák a 21. század e nagy kihívásának társadalmi szükségességét.

Dr. Bartos Éva, az OSZK Könyvtári Intézet igazgatója Tanulási szolgáltatások a könyvtárakban és hatásuk helyi és regionális szinten. Hatásvizsgálati módszerek alkalmassága és alkalmazása címmel tartott előadást. Kitért az Európa Tanács ún. lisszaboni stratégiájára (2000), amely kimondta: a tudásalapú, sikeres és versenyképes Európa felépítése csakis az oktatási és képzési rendszer teljes átalakítása, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának kimunkálása révén valósítható meg. Ennek érdekében reformok indultak el a szervezett oktatás keretein belül és kívül, s ekkortól kerültek hangsúlyozottabban előtérbe a könyvtárak (elsősorban a közkönyvtárak), mint a nem formális tanulás új fórumai. Különböző projektek, pl. PULMAN, CALIMERA elősegítették a tanulási folyamatba bevonható célcsoportok, ill. a tanulást segítő szolgáltatások feltérképezését, a gyakorlati megvalósítás módszereinek kidolgozását, az ENTITLE projekt pedig azért jött létre, hogy elterjessze és hasznosítsa a korábban elért eredményeket. Ez utóbbinak fontos eleme az elért hatás eredményeinek mérése, melynek egyik lehetséges eszköze a GTE-n (Generikus Tanulási Eredmények) alapuló értékelés. A tanulás széleskörű szocio-kulturális felfogására építő módszer lényegét Dr. Bartos Éva részletesen bemutatta előadásában.

Kommunikáció és eredményesség címmel Dr. Németh Erzsébet az Állami Számvevőszék Kommunikációs és Parlamenti Kapcsolatok Osztályának vezetője tartott előadást. A könyvtár működésének eredményességét a kommunikációs technikák hiánya vagy megléte döntően befolyásolja. Az előadó a könyvtári menedzsment e hangsúlyos kérdését, a kommunikációt, mint a könyvtári szolgáltatások sikerességének egyik alapelemét mutatta be. A kifogások, reklamációk megfelelő kezelése, az aktív meghallgatás, a figyelem, az empátia, az észleltek reprodukálása, az érzelmek visszatükrözése, a "nem"-et mondás kérdése meghatározó szempontok a könyvtári szolgáltatások szereplőinek egymás közötti egyenrangú kommunikációjában. Különösen kiemelte az emberek kezelését, gyakorlati példákkal illusztrálva a felmerülő nehéz helyzetek megoldásának módszereit. Ismertette a könyvtári kommunikációban kívánatos asszertív viselkedés jellemzőit, ill. az ezzel szembenálló agresszív és szubmisszív viselkedési módokat.

Czeglédi László, az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárának főigazgatója Partnerség, vagy konkurencia. Együttműködő könyvtári szolgáltatásfejlesztés elektronikus eszközökkel című előadásában a könyvtári marketing- és innovációmenedzsment néhány aktuális kérdésére világított rá. Az intézmények közötti partnerség és konkurencia külső megjelenési formáinak, valamint a konkurencia speciális formáinak bemutatása után rátért a könyvtárügy 2008-2013. évi stratégiájára (ún. Portál program), amely a könyvtárak, ill. más (elsősorban oktatási) intézmények közötti partnerség hatékony kiépítését szorgalmazza a 21. századi használó igényeinek megfelelő könyvtári szolgáltatások kialakítása céljából. A partnerség keretében a könyvtár a digitalizálás és a hozzá kapcsolódó képzések, az oktatástámogatás kulcsszereplőjeként jelenik meg. Ennek jó példája a "Tudásdepó-Expressz" TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 projekt, és ennek keretében megvalósuló Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-SZAPPORT http://eszapport.ektf.hu/), hiánypótló kezdeményezések. A sikeres projektek lehetővé teszik a könyvtárak, valamint a könyvtáros szakemberek új szerepének erősítését, s nem utolsó sorban az e-learning könyvtári vonatkozásainak hatékonyabbá tételét.

Oktatástámogatás a szakkönyvtárakban. Kihívások és lehetőségek című előadásában Gál Tibor, az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese elsőként az oktatástámogató szolgáltatásokat könyvtártípusonként vázolta fel különféle statisztikai elemzések és ezeket szemléletesen bemutató diagramok segítségével. Az adatokból az is kiderült, hogy szakkönyvtárak nagy csoportján belül kik válhatnak megszólíthatóvá, amikor a hazai szakkönyvtári rendszer oktatástámogató szolgáltatásairól beszélünk. A vizsgált mutatók arányaiból az a következtetés vonható le, hogy a szakkönyvtárak közül a legtöbb lehetőséggel és a legszínesebb, legtöbb látogatót vonzó tanulást támogató szolgáltatásokkal a felsőoktatási könyvtárak rendelkeznek. Így az országos könyvtárfejlesztés stratégiai céljait összefoglaló Portál Program kiemelt szerepet szán a szakkönyvtáraknak (ezen belül különösen a felsőoktatási könyvtáraknak) olyan feladatokban, mint a távoktatási és e-tananyagok, e-felnőttképzési anyagok országos, közös hasznosítása, távoktatási központok kialakítása a könyvtárakban, a felhasználók rendszeres, kompetencia-alapú és moduláris képzése az életen át tartó tanulás folyamatában, a digitális írástudás széleskörű oktatása.

A konferenciát szakmai Fórum zárta Elég a pénz? A könyvtári szakemberek felkészültsége, továbbképzési igények és elvárások. Fejlesztési lehetőségek és akadályok címmel.

A konferencia résztvevői kulturális program keretében június 24-én sétát tehettek Észak-Komárom belvárosában, ahol megismerhették a város nevezetességeit (Nádor utca, Klapka tér, liget, vár, "Európa udvar"). Június 25-én is színes kulturális programokból válogathattak a résztvevők. Lehetőség adódott Dél-Komáromban Közép-Európa legnagyobb erődrendszere egyik nevezetes erődjének, a Monostori erődnek a megtekintésére. További válaszható program volt Révkomárom múzeumainak megtekintése (Duna Menti Múzeum: Várostörténet őskortól 1849-ig, Képtár Zichy palota: Várostörténet 1849 – 1945, Jókai és Lehár kiállítás), ill. egy egész napos kirándulás, melyen Komárom és környéke nevezetességeit ismerhették meg az érdeklődők (séta Révkomáromban, a hajómalom megtekintése Gútán, a Konkoly-Thege Miklós által 1871-ben alapított ógyallai csillagvizsgáló megtekintése, látogatás a Martosi tájházban- Népi építészet, lakásbelső – néprajzi kiállítás).

Kép és video galéria
Képgaléria Videógaléria
Impresszum